REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ALOHACARE.PL;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://alohacare.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ALOHACARE.PL a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://alohacare.pl/.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy ALOHACARE.PL, działający pod adresem https://alohacare.pl/, prowadzony jest przez Aloha Care Bartosz Haładus, ul. Komuny Paryskiej 82, 40-219 Sosnowiec, o numerze NIP 6443478979, REGON 385089183.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do internetu
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ALOHACARE.PL zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://alohacare.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

ALOHACARE.PL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ALOHACARE.PL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ALOHACARE.PL

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ALOHACARE.PL

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ALOHACARE.PL,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://alohacare.pl/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ALOHACARE.PL Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
V. Dostawa
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dla zamówień z poza Polski cena przesyłki ustalana jest każdorazowo pomiędzy Klientem a Sklepem.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

– Firmy kurierskiej

– Paczkomatów InPost

Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie.

Koszty dostawy dostępne są pod linkiem: http:/alohacare.pl/dostawa

 1. Czas wysyłki zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze od złożenia zamówienia paczki. Czas dostawy zależny jest od wybranej formy przesyłki.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://alohacare.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny płatnością on-line w systemie Przelewy24 lub Paynow
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Koszty dostawy dostępne są pod linkiem: www.alohacare.pl/dostawa
VII. Prawo odstąpienia od umowy

Zwroty produktów

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować ALOHACARE.PL drogą pocztową na adres: Aloha Care Bartosz Haładus, ul. Komuny Paryskiej 82, 40-219 Sosnowiec  lub drogą poczty elektronicznej na adres: mail@alohacare.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w wiadomości email zawierającej potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy ALOHACARE.PL zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, za wyjątkiem kosztów dostarczenia produktów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ALOHACARE.PL została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. ALOHACARE.PL dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Aloha Care Bartosz Haładus może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Aloha Care Bartosz Haładus dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient powinien odesłać dostarczoną przez ALOHACARE.PL rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Aloha Care Bartosz Haładus o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

Adres do zwrotu produktów:

Aloha Care Bartosz Haładus, ul. Komuny Paryskiej 82, 40-219 Sosnowiec

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
 1. ALOHACARE.PL jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Aleksandra Haładus, ul. Komuny Paryskiej 82, 40-219 Sosnowiec lub mail@alohacare.pl o tytule maila “REKLAMACJA”l. ALOHACARE.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

ALOHACARE.PL nie jest producentem Towarów. ALOHACARE.PL nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. ALOHACARE.PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ALOHACARE.PL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Aloha Care Bartosz Haładus, ul. Komuny Paryskiej 82, 40-219 Sosnowiec lub mail@alohacare.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. ALOHACARE.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
X. Postanowienia końcowe
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ALOHACARE.PL a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ALOHACARE.PL a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ALOHACARE.PL.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
 4. Komisja Europejska udostępnia pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów (tzw. platforma ODR). Nie chcemy i nie mamy obowiązku uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

XI. Warunki przedsprzedaży Aloha Sun Stick SPF 50+

 1. Od 17.04.2020 do 01.05.2020 sprzedaż Aloha Sun Stick’a  prowadzona jest w formie przedsprzedaży.
 2. Przedsprzedaż obejmuje dwie oferty:

 1 sztukę Aloha Sun Stick SPF 50+ za 49 zł  i wysyłkę za 5 PLN

 2 lub więcej sztuk Aloha Sun Stick SPF 50+ za 49 zł / sztuka i wysyłka gratis. 

 1. Dostawa realizowana będzie za pośrednictwem usługi kurierskiej Poczty Polskiej, Inpost lub Paczkomatu Inpost
 2. Warunkiem przystąpienia do przedsprzedaży jest wypełnienie quizu (niezależnie od uzyskanego wyniku) oraz akceptacja regulaminu przedsprzedaży oraz sklepu internetowego alohacare.pl.
 3. W ofercie przedsprzedażowej bierze udział 99 sztuk sztyftów – 33 różowe, 33 niebieskie i 33 cieliste.
 4. Do każdego zamówienia dołożony zostanie woreczek z mieszanki lnu i bawełny z logo Aloha Care.
 5. Premiera Aloha Sun Stick SPF 50+  będzie miała miejsce ok. 13.05.2020. Termin może ulec przesunięciu ze względu na sytuację pandemii oraz możliwe opóźnienia. Wysyłka rozpocznie się niezwłocznie po premierze i otrzymaniu przez nas fizycznych, kompletnych produktów. Zastrzegamy prawo do późniejszej wysyłki w przypadku opóźnienia produkcji Aloha Sun Sticka (o fakcie poinformujemy mailowo). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ilości sztyftów, które biorą udział w akcji przedsprzedażowej.
 6. Zamówienia wyślemy do 2 dni roboczych od daty oficjalnej premiery.
 7. Zamówienia powinny zostać dostarczone w przeciągu 2 dni roboczych w zależności od wybranej opcji przesyłki.
 8. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: mail@alohacare.pl

XII. Regulamin konkursu z NoRushCamps 29.07.2020

Regulamin konkursu „No
Rush Camps x Aloha Care
Polska”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1. Organizator
Organizatorem konkursu „No Rush Camps x Aloha Care Polska”
(dalej: „Konkurs”) jest Mannage Me Anna Jaśkiewicz-Gunia z
siedzibą w Warszawie (01-755), al. Zygmunta Krasińskiego
67/28, NIP: 993-052-88-46, (dalej: „Organizator”).
2. Współorganizatorem Konkursu jest Aloha Care Bartosz
Haładus, z siedzibą w Sosnowiec (41-219), ul. Komuny
Paryskiej, NIP: 6443478979
(dalej „Współorganizator”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób
sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani
przeprowadzany przez serwis społecznościowy Instagram.
Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi
odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania,
komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem
powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku
do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego
Instagram.
4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób
biorących udział w Konkursie.
§ 2. Miejsce i czas trwania Konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie
społecznościowym Instagram – równolegle na kanale
Organizatora
https://www.instagram.com/norush_sportcamps/
i kanale Współorganizatora
https://www.instagram.com/alohacarepolska/

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: 29.07.-
30.07.2020r.
3. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na
kanale Organizatora znajdującego się pod adresem
https://www.instagram.com/norush_sportcamps/ oraz na
kanale Współorganizatora
https://www.instagram.com/alohacarepolska/ (dalej łącznie
„Fanpage”), stories z treścią zadania konkursowego (dalej:
„Zadanie konkursowe”)
w dniu 29.07.2020r. godz. 13:00.
4. Zadanie Konkursowe należy wykonać najpóźniej do
30.07.2020 r., do godziny 12:59 – Uczestnik, według swojego
wyboru, może wykonać Zadanie Konkursowe tylko na kanale
Organizatora, tylko na kanale Współorganizatora lub na obu
kanałach równolegle.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi w komentarzu pod postem
konkursowym, nie później niż o godzinie 20:00 w dniu
31.07.2020 r. – jeden zwycięzca zostanie ogłoszony na kanale
Organizatora oraz Współorganizatora.
6. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub
przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie
zakresie, o czym poinformuje na Fanpage’u.
§ 3. Komisja konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu
Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny
prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia
i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator oraz
Współorganizator, powoła komisję konkursową (dalej:
„Komisja”). W skład Komisji wejdą 2 osoby wskazane przez
Organizatora oraz Współorganizatora.
§ 4. Udział w Konkursie
1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach Konkursu osoba, która spełni wymogi przewidziane
Regulaminem ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej
w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora i
Współorganizatora.

2. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią
fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z dnia 2019.04.04).
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne,
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które
ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem Konkursu może
zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy
Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się
moment przystąpienia do Konkursu poprzez wykonanie
Zadania konkursowego. Udział w Konkursie i związane z nim
udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
4. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest
posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym
Instagram.
5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać
warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać Zadanie
konkursowe.
6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście.
Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i wykonywanie
za ich pośrednictwem Zadania konkursowego. Niedopuszczalne
jest również wykonywanie Zadania konkursowego w imieniu
osób trzecich.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora
i Współorganizatora, członkowie władz i przedstawiciele
Organizatora i Współorganizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi wyżej
podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek
pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni,
zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
8. Organizator zastrzega, że udział w Konkursie odbywa się na
własną odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu

wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmujące także
odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
9. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest
równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień
Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń
w tym przedmiocie.
10. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki
niniejszego Regulaminu jest jednocześnie związany warunkami
Regulaminu.
§ 5. Zasady i przebieg Konkursu
1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 29.07.2020 roku, na
Fanpage’u, opublikowany zostanie stories zawierające Zadanie
Konkursowe.
2. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu autorskiej
odpowiedzi Uczestnika, w formie tekstu, na pytania konkursowe
umieszczone w stories wymienionym w ust. 1 powyżej.
3. Uczestnicy mogą udzielać odpowiedzi w ramach Zadania
Konkursowego w następujący sposób:
a) publikować odpowiedzi w stories na swoim koncie Instagram,
w formie tekstu i grafiki, do 30.07.2020 do godziny 12:59;
4. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania grafik
konkursowych z odpowiedzią w dowolnych ilościach w ramach
Zadania Konkursowego.
5. Konkurs jest jednoetapowy.
6. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do
nieuwzględniania w Konkursie odpowiedzi, które:
a) są niezgodne z regulaminem portalu Instagram;
b) nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są
zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu;
c) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne
lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
d) naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie,
bądź dobra osobiste osób trzecich;
e) zawierające logotypy bądź treści o charakterze reklamowym,
dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż
norushcamps.com lub marki alohacare.pl

7. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego, w sposób
zgodny z ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez
Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:
a) Przekazana w ramach Zadania Konkursowego odpowiedź,
stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości
Uczestnika;
b) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do przekazanej
odpowiedzi i nie są one w żaden sposób ograniczone ani
obciążone na rzecz osób trzecich;
c) Korzystanie przez Organizatora i Współorganizatora z
przekazanej w ramach Zadania Konkursowego odpowiedzi,
zgodnie z Regulaminem Konkursu, nie zagrozi ani nie naruszy
niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem.
d) Z chwilą opublikowania pod postem konkursowym
odpowiedzi, Uczestnik przenosi na Organizatora lub
Współorganizatora (w zależności od kanału, na którym
opublikował odpowiedź) w sposób wyłączny, nieodpłatny,
nieograniczony w czasie i nieograniczony terytorialnie
przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych w
ramach Zadania konkursowego haseł, wypowiedzi lub innych
autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w odpowiedzi,
dalej zwanych łącznie „Utworami”
8. Uczestnik, publikując stories konkursowe, oświadcza, że
ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w
tym praw autorskich osób trzecich za wypowiedź zgłoszoną do
Konkursu w ramach Zadania Konkursowego.
§ 6. Zasady wyłaniania zwycięzców. Nagrody
Opublikowane odpowiedzi zostaną poddane ocenie Komisji –
Komisja oceni odpowiedzi opublikowane z oznaczeniem
zgłoszeń konkursowych po oznaczeniu @norush_sportcamps
oraz @alohacarepolska
Po zakończeniu Konkursu, zostanie wyłonionych 1 zwycięzca
(dalej: „Zwycięzcy”)
3. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci: rabatu w wysokości
25% na dowolny obóz organizowany przez No Rush Camps oraz
zestaw kosmetyków surferskich od Aloha Care
(dalej„Nagroda”).

4. Zwycięzcy przysługuje prawo do 1 Nagrody.
5. Komisja kieruje się w swojej ocenie kreatywnością
udzielonych odpowiedzi oraz zgodnością (prawidłowością)
opublikowanych odpowiedzi z Zadaniem Konkursowym i
Regulaminem. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie
prawo nieuzasadniania wyboru danej odpowiedzi.
6. Wybór Komisji ma charakter ostateczny, z zastrzeżeniem § 6
ust. 9, 11 oraz 13.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w
terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze po zakończeniu
Konkursu, za pośrednictwem wiadomości prywatnej na
Instagramie.
8. Przekazaniem Nagród Zwycięzcom zajmuje się Organizator
lub Współorganizator. Warunkiem otrzymania Nagrody jest
odpowiedzenie Organizatorowi przez Zwycięzcę na wiadomość
prywatną. Po spełnieniu warunków Regulaminu i
odpowiedzeniu na wiadomość prywatną, o której mowa w ust. 8
powyżej, Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora lub
Współorganizatora do Zwycięzcy na wskazany przez niego adres
w wiadomości prywatnej w terminie 14 dni roboczych od
przesłania danych, o których mowa w ust. 9 powyżej. Koszty
wysyłki Nagrody ponosi Współorganizator.
11. Organizator zastrzega, że ani on ani Współorganizator nie
ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania
Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w
szczególności w przypadku:
a. Podania danych, o których mowa w ust. 8 powyżej po upływie
terminu 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej ;
b. Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych danych,
o których mowa w ust. 8 powyżej;
c. Złożenia błędnych bądź nieprawdziwych oświadczeń, o
których mowa w § 5 ust. 7;
d. Nie odebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki.
W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji
Organizatora i Współorganizatora, którzy mogą ją przyznać
innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

12. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia
lub niedopełnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
13. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody,
Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo
przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu
przez Komisję Konkursową. Rezygnacja z części Nagrody
równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.
14. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej
ekwiwalent pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną
nagrodę rzeczową.
15. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do
Nagrody na rzecz osób trzecich.
§ 7. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników
dokonujących zgłoszenia konkursowego na kanale Organizatora
jest Organizator Konkursu – Mannage Me Anna Jaśkiewicz-
Gunia z siedzibą w Warszawie (01-755), al. Zygmunta
Krasińskiego 67/28, NIP: 993-052-88-46.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników
dokonujących zgłoszenia konkursowego na kanale
Współorganizatora jest Współorganizator Konkursu – Aloha
Care Bartosz Haładus, z siedzibą w Sosnowiec (41-219), ul.
Komuny Paryskiej, NIP: 6443478979
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i
Współorganizatora w następujących celach i na następujących
podstawach:
a) w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
tj. na podstawie art. 6 lit. f RODO (zgoda Uczestnika Konkursu);
b) w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed
roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO
(prawnie uzasadnionego interesu Organizatora lub
Współorganizatora); prawnie uzasadniony interes Organizatora
lub Współorganizatora polega w tym przypadku na zapewnieniu
możliwości podejmowania skutecznych działań w celu
dochodzenia roszczeń w stosunku do Uczestników, jak również
obrony przed roszczeniami, jakie Uczestnik może w skierować w
stosunku do Organizatora lub Współorganizatora;

c) jeżeli otrzymane dane osobowe będą widniały w
dokumentach księgowych, dodatkową podstawą i celem będzie
realizacja przez Organizatora lub Współorganizatora
obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz
przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych,
tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator i
Współorganizator będzie przetwarzać wyłącznie następujące
dane osobowe Zwycięzcy, które zostaną wykorzystane do
przesłania lub wydania Nagród oraz w celu realizacji
obowiązków podatkowych (jeżeli dotyczy):
a. imię;
b. nazwisko;
c. adres zamieszkania;
d. numer telefonu;
e. adres e – mail;
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do
realizacji Konkursu, a po tym czasie przez okres niezbędny do
wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa,
w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń.
8. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak
również wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
równoznaczne jest z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w
Konkursie, w tym także z utratą prawa do Nagrody, o ile
zostanie mu przyznana.
9. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty,
którym Organizator zobowiązany jest przekazywać dane na
gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe
organy podatkowe), podmioty realizujące na rzecz Organizatora
usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe,
usługi doradcze.
10. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie
danych uniemożliwi udział w Konkursie.
12. W toku przetwarzania danych osobowych Uczestnika nie
będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.
13. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw
trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do
organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem
transgranicznego charakteru sieci Internet.
14. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że wyraża
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Współorganizatora
swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu
dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), na
zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie oraz że został
poinformowany o tym, że Administratorem danych osobowych
jest Mannage Me Anna Jaśkiewicz-Gunia z siedzibą w
Warszawie (01-755), al. Zygmunta Krasińskiego 67/28, NIP:
993-052-88-46 lub Współorganizator – Piotr Ciszewski,
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Aloha Care Bartosz Haładus, z siedzibą w Sosnowiec (41-219),
ul. Komuny Paryskiej, NIP: 6443478979
§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy
składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@norushcamps.com
2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu
oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia
Konkursu.
3. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych
od daty doręczenie reklamacji w sposób określony w ust. 1
powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie
poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej,

poprzez e-mail wysłany a adres, z którego została wysłana
reklamacja.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u oraz w
siedzibie Organizatora przez cały czas trwania Konkursu.
2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go
na Fanpage’u.
3. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem
informacji mailowych mogących stanowić informacje handlowe
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z dnia 6.02.2020).
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek
materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie
charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień
Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na
podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać
kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail
kontakt@norushcamps.com